EU projekti

Prijava projekata i sudjelovanje u provedbi projekata Grada Kutjeva koji su sufinancirani EU sredstvima:

Reciklažno dvorište Kutjevo

Kratak opis projekta: Projekt ˝Reciklažno dvorište Kutjevo˝ obuhvaća izgradnju i opremanje funkcionalnog reciklažnog dvorišta te provođenje informativno-edukativnih aktivnosti i predavanja o odvajanju otpada i odlaganju otpada na za to predviđeno mjesto. Provedbom projekta podiže se razina svijesti stanovništva što doprinosi očuvanju okoliša i povećanju kvalitete života stanovništva.

Cilj projekta: Cilj projekta je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Kutjeva te jačanje kapaciteta za gospodarenje otpadom, informiranje i edukacija stanovništva radi povećanja stope odvojeno prikupljenog otpada i smanjenja  količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Ukupna vrijednost projekta: 4.054.831,33 kn

Ukupno prihvatljivi troškovi: 3.941.452,01 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.350.234,20 kn (85%)

Vlastita sredstva: 591.217,81 kn (15%)

Zaželi – za bolje sutra

Kratak opis projekta: Projekt “Zaželi-za bolje sutra” podrazumijeva zapošljavanje 20 žena pripadnica ciljane skupine (teže zapošljive i žene s najviše završenom srednjom školom), osnaživanje i unaprjeđenje njihovog radnog potencijala za konkurentnost na tržištu rada kroz programe osposobljavanja i obrazovanja s ciljem pružanja potpore i podrške za minimalno 120 krajnjih korisnika (starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju) na području Grada Kutjeva. Provedba projekta dovest će do smanjenja nezaposlenosti, poticanja socijalne uključenosti i povećanja razine kvalitete života u zajednici.

Cilj projekta: Zapošljavanje žena s naglaskom na pripadnice ranjivih skupina, osnaživanje i unaprjeđenje njihovog radnog potencijala kroz osposobljavanje i obrazovanje te povećanje kvalitete života krajnjih korisnika kroz pružanje potpore i podrške.

Ukupna vrijednost projekta: 1.845.600,00 kn

Bespovratna sredstva: 1.845.600,00 kn (100%)

Zaželi – za bolje sutra II

Projekt Zaželi – za bolje sutra podrazumijeva zapošljavanje 22 žene pripadnice ciljanje skupine (teže zapošljive i žene s najviše završenom srednjom školom)  grada Kutjeva čije će zapošljavanje osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal za konkurentnost na tržištu rada. Budući da će žene zaposlene na ovom projektu u okviru ranih zadataka biti usmjerene na skrb o starijim i/ili nemoćnim osobama, projekt izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a od kojih su najznačajniji zapošljavanje pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba.

Cilj projekta: uključivanje ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika , osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim područjima grada Kutjeva.

Grad Kutjevo uspješno nastavlja provedbu projekta Zaželi – za bolje sutra te je za drugu fazu projekta ostvario pravo na bespovratna sredstva u iznosu 1.081.787,50 kn, odnosno 143.577,87 EUR.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.