Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Europska razvojna agencija d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15, 69/22).

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Europskoj razvojnoj agenciji d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
• neposrednim davanjem informacije,
• davanjem informacije pisanim putem na adresu: Europska razvojna agencija d.o.o., Trg graševine 1, 34340 Kutjevo.
• uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže informaciju,
• dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:
OBRAZAC 1 – Zahtjev za pristup informacijama 
OBRAZAC 2 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
OBRAZAC 3 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Europska razvojna agencija d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 12/201415/2014 – ispravak , 141/2022 ).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

Službenik za informiranje

Europska razvojna agencija d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

Kontakt:
Sandra Marović,
Europska razvojna agencija d.o.o., Trg graševine 1, 34340 Kutjevo
Mobitel: 091 645 9000
E-mail: erakutjevo@gmail.com

Zamjenik službenika za informiranje:
Marko Karačić,
Europska razvojna agencija d.o.o., Trg graševine 1, 34340 Kutjevo
Mobitel: 099 485 8628
E-mail: eramarketingkutjevo@gmail.com

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

U nastavku upitnik za samoprocjenu TJV:

Upitnik-za-samoprocjenu-ERA-2023

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godisnje-izvjesce-o-PPI-za-2023

Godišnje izvješće o PPI za 2022.

Godišnje izvješće o PPI za 2021.

Godišnje izvješće o PPI za 2020.