Natječaji

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje do 31. kolovoza 2023.


Do 31. kolovoza 2023. godine je otvoreno podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje.

Mjere u okviru Programa u sektoru stočarstva:

Mjera 1. Potpora sektoru govedarstva

– Podmjera 1.1. Potpora uzgajivačima krava u proizvodnji mlijeka

– Podmjera 1.2. Potpora uzgajivačima krava u sustavu krava-tele

– Podmjera 1.3. Potpora proizvođačima tovne junadi

Mjera 2. Potpora sektoru svinjogojstva

– Podmjera 2.1. Potpora uzgajivačima krmača

– Podmjera 2.2. Potpora proizvođačima tovnih svinja

Mjera 3. Potpora sektoru peradarstva

– Podmjera 3.1. Potpora za proizvodnju mesa peradi

– Podmjera 3.2. Potpora za proizvodnju jaja

Mjera 4. Potpora sektoru ovčarstva i kozarstva

Mjera 5. Potpora sektoru konjogojstva

Mjera 6. Potpora sektoru pčelarstva

Mjere u okviru Programa u sektoru biljne proizvodnje:

Mjera 7. Potpora za proizvodnju voća i povrća, cvijeća, ljekovitog i aromatičnog bilja

Mjera 8. Potpora za proizvodnju šećerne repe

Mjera 9. Potpora za proizvodnju sjemenskog kukuruza i sjemena povrća

Iznos potpore

Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u  Programu, a razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica/prihvatljivih površina za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za:

– Podmjeru 1.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.2. do 80,00 eura po grlu,

– Podmjeru 1.3. do 65,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.1. do 130,00 eura po grlu,

– Podmjeru 2.2. do 15,00 eura po grlu,

– Podmjeru 3.1. do 0,02 eura po kljunu,

– Podmjeru 3.2. do 0,30 eura po kljunu,

– Mjeru 4. do 10,00 eura po grlu,

– Mjeru 5. do 100,00 eura po grlu,

– Mjeru 6. do 3,00 eura po pčelinjoj zajednici,

– Mjeru 7. najviše 200,00 eura po hektaru,

– Mjeru 8. najviše  400,00 eura po hektaru,

– Mjeru 9. najviše 574,00 eura po hektaru.

Zahtjev za potporu popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

Iznimno podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET-u podnose Zahtjev na obrascu ,,Zahtjev za potporu za Mjeru 6″.

Uz Zahtjev podnositelj je obvezan priložiti:

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima,

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o primljenim potporama za podnositelja i sve njegove povezane subjekte (ukoliko ih ima)

Više informacija možete saznati na poveznici:

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Predmet natječaja: Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) koje su se dogodile u 2023. godini, a kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 2 milijuna eura, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Iznos po prijavitelju je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Uvjeti natječaja:

Prihvatljivi su projekti:

A. Projekti obnove poljoprivrednog potencijala uslijed prirodnih nepogoda koje su nastale

nakon 1.1.2023. godine

a) u slučaju štete od prirodne nepogode na višegodišnjem nasadu, višegodišnjem bilju te domaćim životinjama

– korisnik ima potpisan i ovjeren EN-P/PN obrazac, a Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole vrši provjeru podataka u Registru šteta Ministarstva financija

– u APIS sustavu uvidom u obrasce EN-1/EN-2/EN-3/EN-4/EN-6.

– aktivnosti koje se odnose na obnovu višegodišnjeg nasada, višegodišnjeg bilja te  nabavu domaćih životinja korisnik nije započeo prije izlaska Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na teren i popunjavanja obrasca iz Priloga 11 od strane Ministarstva poljoprivrede

– korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda), a po dobivanju ovjerenog EN-P obrasca korisnici se javljaju u nadležnu podružnicu Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede koja izlazi na teren

– ovisno o potrebnim aktivnostima pri obnovi uništenog poljoprivrednog potencijala  višegodišnjeg nasada korisnik je obvezan zatražiti od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede popunjavanje obrasca iz Priloga 11 ovoga Natječaja. Obrasci moraju biti ovjereni i potpisani od strane Ministarstva poljoprivrede. Korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 na temelju podataka iz obrasca iz Priloga 11 ovoga Natječaja

b) u slučaju šteta od prirodne nepogode na građevinama, mehanizaciji, opremi i/ili

poljoprivrednom zemljištu

– korisnik ima potpisan i ovjeren obrazac ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2 i/ili

EN-3)

– korisnik mora prijaviti štetu Povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda (Državnom povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda ili Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda ili Općinskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda)

– korisnik popunjava obrazac iz Priloga 10 ovoga Natječaja na temelju podataka iz obrazaca EN-1, EN-2 i/ili EN-3

Objavljeni natječaj: https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Cilj natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšaju kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od tri osnovna područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

 • Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
 • Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
 • Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
 • Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
 • Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
 • Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

 • Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
 • Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
 • Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
 • Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima te djece s teškoćama u razvoju.

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

 • Odgoj i obrazovanje za STEM;
 • Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
 • Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
 • Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Planirana vrijednost Natječaja je 1.858.119,32 eura /14.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji se može zatražiti je 6.636,14 eura/50.000,00 kuna, a najveći 19.908,42 eura/150.000,00 kuna.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj  br. 74/2014., 70/2017., 98/2019. i 151/2022.), a koja udovoljava uvjetima Poziva.

Rok za prijavu na Natječaj je 28. srpnja 2023. godine.

Ako ste zainteresirani za prijavu, javite na se na kontakte:

 • 091 645 9000 Sandra Marović
 • erakutjevo@gmail.com

Objavljeni natječaj

https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2023-2024/5609

Vaučeri za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:

 • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
 • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije

Cilj poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.
Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
 • Vaučer za složena digitalna rješenja.

Ukupno planirana vrijednost: 9.954.210 eura
Iznos po prijavitelju: Za dodjelu bespovratnih sredstava/vaučera prijaviteljima utvrđen je intenzitet potpore od 60% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji: Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera.
Podnošenje projektnih prijedloga moguće je:

 • 1. rok: od 01.06. 2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati
 • 2. rok: od 01.11. 2023. godine u 11.00 sati do 01.12.2023. godine u 11.00 sati
 • 3. rok: od 01.03. 2024. godine u 11.00 sati do 01.04.2024. godine u 11.00 sati.
  Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO.

Ako ste zainteresirani za prijavu, javite nam se na kontakt:

 • 091 645 9000 Sandra Marović
 • erakutjevo@gmail.com

Objavljeni natječaj:
https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390