Javni poziv Zaklade „Hrvatska za djecu“ za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Predmet Javnog poziva je zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata usmjerenih na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekta ovog Javnog poziva su:

–          organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,

–          pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,

–          javne ustanove,

–          tijela državne uprave,

–          tijela jedinica lokalne samouprave,

–          tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Za potrebe dodjele potpora na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 550.000,00 EUR, a Zaklada će programe/projekte pravnih osoba (su)financirati u najnižem pojedinačnom iznosu od 1.500,00 EUR, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 20.000,00 EUR.

Programi/projekti za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje mogu biti samostalni programi/projekti pravnih osoba – prijavitelja, ali i partnerski programi/projekti pravnih osoba – prijavitelja gdje se odnosne pravne osobe – prijavitelji pojavljuju kao nositelji (vodeći partneri) programa/projekta.

Aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.

(Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja:

–          sustava obiteljskih potpora,

–          skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji,

–          zdravstvene zaštite majke i djeteta,

–          odgoja i obrazovanja,

–          izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece.

Troškovi koji se neće (su)financirati su, uključujući, ali ne ograničavajući se na, sljedeći: 

–          troškovi koji se već financiraju iz drugih javnih izvora,

–          bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva,

–          troškovi naknade za prijevoz na posao i s posla zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta,

–          materijalna prava, zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta, na koja eventualno imaju pravo temeljem internih odluka, ugovora o radu i sl.,

–          dnevnice zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta,

–          dnevnice i pokriće putnih troškova po osnovi 0,50 €/km za osobe koje nisu u radnom odnosu s pravnom osobom – prijaviteljem i/ili partnerom u organizaciji i provedbi programa/projekta

–          troškovi loko vožnje,

–          opći troškovi koje pravna osoba nužno ostvaruje za potrebe redovitog poslovanja pravne osobe – prijavitelja, primjerice trošak najma prostora, te režijski troškovi,

–          troškovi vanjskih usluga knjigovodstva/računovodstva za pravnu osobu – prijavitelja

–          kamate, redovne bankarske naknade,

–          troškovi koji nisu povezani sa sadržajem i ciljevima programa/projekta,

–          troškovi ljudskih resursa za koje objektivno ne postoji svrsishodnost i korisnost njihovog angažmana vezano za postupak provedbe prijavljenog programa/projekta,

–          dugovi pravne osobe – prijavitelja i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,

–          naknade za učešća u stjecanju financijskih sredstava iz drugih izvora,

–          troškovi i naknade vezane za kupovinu zemljišta i/ili građevina,

–          troškovi konverzije valuta, naknade i gubici na tečajnim razlikama,

–          zajmovi trećim stranama,

–          carinske i uvozne pristojbe ili druge s time povezane naknade/izdaci,

–          novčane kazne, financijske kazne i troškovi sudskih postupaka,

–          duhanski i alkoholni proizvodi.

Prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata temeljem ovog Javnog poziva vrše se samo i isključivo elektroničkim putem i to on-line popunjavanjem i slanjem elektroničkog obrasca koji će tijekom cjelokupnog trajanja razdoblja za podnošenje prijava biti dostupan na službenim internetskim stranicama Zaklade (www.zhzd.hr) u rubrici Pravne osobe, podrubrici Natječaji.

Prijave se zaprimaju od 29. ožujka 2024. godine do 29. travnja 2024. godine.

Više informacija na OVOJ poveznici.