Objavljen Natječaj za provedbu intervencije 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu

proizvodnju

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu
ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog
plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br.
132/2023).
Potporom u sklopu ove intervencije sufinancirat će se ulaganja u primarnu poljoprivrednu
proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava,
uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja su moguća u svim
poljoprivrednim sektorima, a prioritet su ulaganja u sektoru voća i povrća te sektoru stočarstva.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili proizvođačke
organizacije priznate u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih
organizacija.

Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. su:

a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju
infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i
objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva

b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju
infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih
prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti

c) uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde
koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema
za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za
dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje
objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili
rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih
vozila/poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova
unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu)

d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju
infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje,
ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne
poljoprivredne proizvodnje

e) građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom
gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za potrebe primarne
proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva

f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih
primarnih poljoprivrednih proizvoda

g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda

h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu)

i) kupnja gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor
vinogradarstva)

j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje
postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino

k) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena

l) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih
troškova projekta (bez općih troškova)

m) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i
digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite
potrebe

n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva

o) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana),
bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji
postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

p) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje
biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za
vlastite potrebe

r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje
supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim
površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.

(3) Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva
kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju
i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.

(4) Projekt nije prihvatljiv ako nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za
promjenu/zahtjeva za isplatu iznos prihvatljivih troškova iz točaka b), f), h), i), m), n), o), p), r) i s)
stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

Prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. su:
a) kupnja ili razvoj računalnih programa
b) kupnja prava na patente i licence
c) autorska prava
d) robni žigovi
e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

Prihvatljivi opći troškovi do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova
projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR
b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave,
prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više
od 10.000 EUR
c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje
granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 60.000.000,00 EURA, od čega:

40.500.000,00 EURA za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva
ekonomske veličine od 10.000/15.000 EURA SO do 250.000 EURA SO i zadruge ili
proizvođačke organizacije),
13.500.000,00 EURA za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine
preko 250.000 EURA SO),
6.000.000,00 EURA za ekološke proizvođače.
 
Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku je 15.000 EURA, a najviše 2.000.000 EURA.
Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta, a može se uvećati do 80% za
ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100%  isključivo za ulaganja u uvođenje
biosigurnosih mjera.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 22. siječnja 2024. godine od 12:00 sati do 22. veljače
2024.
 do 12:00 sati.

Korisnik popunjava zahtjev u elektroničkom obliku putem AGRONET- a. Nakon popunjavanja zahtjeva
u AGRONET-u, elektronički ga podnosi isključivo korisnik putem NIAS-a, u skladu s Uputom za
elektroničko podnošenje zahtjeva u AGRONET-u.

Europska razvojna agencija – ERA d.o.o. nudi izradu projektne prijave i pomoć u provedbi projekta na
navedeni natječaj.
Za više informacija obratite se na kontakt broj: 091/645-9000.

Objavljeni natječaj:
https://www.apprrr.hr/73-10-ulaganja-potpora-za-ulaganja-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/