Javni poziv za iskaz interesa za plasman proizvoda/suvenira

Predmet javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju u maloprodajnim mjestima Suvenirnice u Kutjevu u 2024. sklapanjem ugovora.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

  1. Tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, tradicionalnih materijala i bit odraz tradicije. Dalje, mogu se prijaviti i suveniri koji sadržavaju tradicionalne tehnike, motive i moderni dizajn.
  1. Suvremeni i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, privjesci, magneti, igračke, razglednice, knjige, nakit, šalice, multimedija
  1. Umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika
  1. Prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (sušeno voće, džemovi, ulje, rakija, i slično). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Sudionici:

Pravo podnošenja prijava na javni poziv imaju pravne i fizičke osobe(trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaće radinosti, OPG-ovi)

Uvjeti prijave:

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati su obavezni dostaviti dokaz o urednoj registraciji subjekta za izradu suvenira, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikaciju proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ukoliko se radi o kategoriji 3 – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način za koji vlasnik smatra da je prikladan.

Za jaka alkoholna pića potreban je dokaz prijave u Registar trošarinskih obveznika pri Carinskoj upravi Ministarstva financija.

Za vina potrebno je rješenje o stavljanju na tržište proizvoda, te fizikalno-kemijsku analizu vina kao i organoleptičku (senzorsku) ocjenu vina.

Za prehrambene proizvode potrebno je dostaviti:

– Dokaz o mikrobiološkoj ispravnosti proizvoda od strane akreditiranog laboratorija,

– Dokaz o registraciji i/ili odobrenju objekta u poslovanju hranom izdanu od nadležnog tijela

Za kemijski-kozmetički proizvodi potrebna je registracija subjekta za proizvodnju kemijskih proizvoda, propisana deklaracija proizvoda.

Način prijave:

Prijavnica s potrebnim dokumentima dostavlja se na e-mail erakutjevo@gmail.com s naznakom “Prijava za izbor suvenira za 2024.” do 30. srpnja 2024. godine.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora.

Svi kandidati biti će pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva.

Kriteriji odabira:

Za odabir suvenira za daljnju prodaju bit će imenovana komisija koju će činiti djelatnici Razvojne agencije Grada Kutjeva i Grada Kutjeva.

Pri izboru suvenira Komisija će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

  1. Kvaliteta
  2. Prepoznatljivost
  3. Izvornost i tradicionalno naslijeđe
  4. Stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom baštinom
  5. Originalnost
  6. Ekološka prihvatljivost

Direktor:

Suzana Hora, mag.oec.

Dokumenti za preuzeti: